Internet for Education

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำหรับนักศึกษา
- การได้รับรหัสผ่าน : นักศึกษาทุกคนจะได้รับรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบเครือข่ายฯ ตั้งแต่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา
- กรณีนักศึกษาทำรหัสผ่านหาย : นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับบุคลากร
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

สำหรับบุคลภายนอก
- สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

G WORKSPACE FOR EDUCATION

OFFICE 365

Office 365 คือโปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานออนไลน์ ผ่านระบบ Clound Computing บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถใช้งาน Software ได้บนทุกอปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น Mobile Phone, Tablet, PC, Notebook

Office 365 ประกอบด้วย
     Mail อีเมลสำหรับใช้งานโดยจะมี Account คือ xxxx@365.udru.ac.th
     Calendar สำหรับบันทึกตารางเรียนหรือตารางงาน รวมถึงตารางนัดหมาย
     OneDrive พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์
     Sites สำหรับสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวหรือกลุ่ม
     Office Online Word, Excel, PowerPoint และ OneNote สำหรับใช้งานออนไลน์
     Skype for Business โปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบ และการสนทนาด้วยเสียงและวีดีโอ

Download คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่ !!!

Download แบบฟอร์มขอใช้งาน คลิกที่นี่ !!!

ติดต่อเพื่อขอ Account เข้าใช้งาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 17301 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1737
email : nitiwate@udru.ac.th

SOFTWARE LICENSE

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ ของ บริษัท Microsoft โดยให้บริการแก่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น โดยมีรายการการให้บริการดังนี้

ระบบปฏิบัติการ
     Windows 10

โปรแกรมประยุกต์
     Microsoft office 2003
     Microsoft office 2010
     Microsoft office 2013
     Office 365

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 17301 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1737

HOSTING FOR EUDCATION

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เปิดให้บริการ Web hosting ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับบุคลากร
     กรอกแบบฟอร์มยื่นคำขอสำหรับนักศึกษา
     สิ่งที่ต้องเตรียมมา : บัตรนักศึกษา , สำเนาบัตรประชาชน , เอกสารคำขออนุญาติการใช้งาน
     ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

รายละเอียดการใช้งาน
Domainname : http://hosting.udru.ac.th/~your username
Host : hosting.udru.ac.th
Protocal : SFTP
Login Type : Normal (ปกติ)

** แนะนำให้ใช้ โปรแกรม FileZilla ในการ FTP **

หลังจากที่ ท่านผู้ใช้ ได้ทำการ ftp เข้ามาที่ระบบแล้ว ผู้ใช้ต้องเอาข้อมูลที่เกียวกับงานเว็บไซต์ทั้งหมด ใส่ไว้ที่ folder ชื่อ public_html เว็บไซต์จึงจะแสดงผลได้
** สำหรับท่านที่ต้องการใช้ ฐานข้อมูล mysql ให้ติดต่อที่ห้อง 17302 **

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 17302 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1720

TRAINING ROOM SERVICE

การใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดอบรม มีระเบียบและวิธีปฏิบัติดังนี้

ค่าบริการสถานที่ในการจัดอบรม
     ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 40 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 1000 บาท      ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 80 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 2000 บาท

ตารางการใช้ห้องอบรม อาคาร17
     ห้อง 17303 (40 เครื่อง)
     ห้อง 17306 (80 เครื่อง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 17302 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1720

VPN UDRU

เทคโนโลยี VPN คืออะไร

VPN (Virtual Private Network) หรือ "เครือข่ายส่วนตัวเสมือน" เป็นบริการที่ทำให้ ผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆ เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆที่จำกัดให้ใช้งานได้จากภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น สืบค้นฐานข้อมูล บทความต่างๆ ระบบงานธุรการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น การใช้งาน VPN จะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งและรับข้อมูลทุกครั้ง

คู่มือการใช้งาน
     1. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ Android
     2. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ iPhone, iPad
     3. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ MAC OSX
     4. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ Windows 7
     5. การตั้งค่า UDRU-VPN สำหรับ Windows 10

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 17 ชั้น 3 ห้อง 17301 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1737