การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom"

02

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom" เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมจากคณะ สำนัก และสถาบัน ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก จำนวน 80 คน

01

03

คุณอยู่ที่: Home การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ

ติดต่อเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-1040 - 1720  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดตามผ่าน Social Network