การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom"

02

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom" เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมจากคณะ สำนัก และสถาบัน ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก จำนวน 80 คน

01

03