การให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้เปิดให้บริการ E-mail ให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับนักศึกษา

   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : บัตรนักศึกษา , สำเนาบัตรประชาชน , เอกสารคำขออนุญาติการใช้งาน
   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302

สำหรับบุคลากร
   - สิ่งที่ต้องเตรียมมา : สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารคำขออนุญาติการใช้งาน
   - ยื่นเอกสารคำขอได้ที่ อาคาร 17 ห้อง 17302