การให้บริการห้องอบรม

การใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดอบรม มีระเบียบและวิธีปฏิบัติดังนี้
ค่าบริการสถานที่ในการจัดอบรม
    - ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 40 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 1000 บาท 
    - ห้องปฏิบัติการอบรม 1 ห้อง จำนวน 80 เครื่อง ค่าใช้บริการ ชั่วโมงละ 2000 บาท