ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.อด.

บริการสารสนเทศที่ดี ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
ก้าวไกลงานวิชาการ สนับสนุนงานบริหารสถาบัน

About Us

เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการระบบเครือข่าย บริการอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานบริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคม

Blog

ข่าวและกิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2566

อ่านเพิ่มเติม

โปรดออกจากระบบทุกครั้ง!!!

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศฯ การทดสอบ Firewall เครื่องใหม่

อ่านเพิ่มเติม

Services

การให้บริการ

INTERNET FOR EDUCATION

ระเบียบการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

G SUITE FOR EDUCATION

ชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud services)

อ่านเพิ่มเติม

OFFICE 365

โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถใช้งานออนไลน์ ผ่านระบบ Clound Computing สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม

SOFTWARE LICENSE

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ของบริษัท Microsoft โดยให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น โดยมีรายการการให้บริการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

HOSTING FOR EUDCATION

บริการ Web hosting ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีรายละเอียดดังนี้


อ่านเพิ่มเติม

TRAINING ROOM SERVICE

การใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์ในการจัดอบรม
มีระเบียบและวิธีปฏิบัติดังนี้


Read More

การขอรหัสผ่าน Google & Microsoft

UDRU MIS

ระบบบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แอปพลิเคชั่นการเรียนการสอนออนไลน์

Google Hangouts Meet

การจัดการเรียนการสอน online ด้วย Google Hangouts Meet

Microsoft Teams

การจัดการเรียนการสอน online ด้วย Microsoft Teams

Zoom Metting ID

การจองการใช้ Zoom Meeting ID

Team

บุคลากรประจำศูนย์คอมพิวเตอร์

ดร.มงคล ทะกอง

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

mongkhon@udru.ac.th
mongkhon.th@365.udru.ac.th
tel. 042211040-1720

ผศ.ดร.ศรุติ อัศวเรืองสุข

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

sarutte@udru.ac.th
tel. 042211040-1720

นางสาวนพวรรณ ระวันสุ

สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ
npnop2499@udru.ac.th
tel. 042211040-1720

นายวสี แดงประวัติ

ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
wasidang@udru.ac.th
tel. 042211040-1737

นายนิธิเวทย์ เจียมวิจิตร

ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ
nitiwate@udru.ac.th
tel. 042211040-1737

นายประเสริฐ หูตาชัย

ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prasert@udru.ac.th
tel. 042211040-1737

นายนนทวิทย์ ภูมิสะอาด

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการศึกษา
nontawit@udru.ac.th
tel. 042211040-1720

นายปฐวี ประทาน

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
patawee@udru.ac.th
tel. 042211040-1720

นายเปรมินทร์ อุ่นมณี

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
peamin@udru.ac.th
tel. 042211040-1720

นายพีระชัย ศรีบุญเรือง

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
peerachai.sr@udru.ac.th
tel. 042211040-1720

นางสาวศศิธร ศรีกงพาน

ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการศึกษา
sasithon@udru.ac.th
tel. 042211040-1720

นายเจษฎา อินทรประพันธ์

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
jessada.in@udru.ac.th
tel. 042211040-1630

นายพิทักษ์ ไชยจงมี

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
pitak.ch@udru.ac.th
tel. 042211040-1630

นายนิธิกร ภาสอน

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
nitikorn@udru.ac.th
tel. 042211040-1630

นายวีระพงษ์ อันทะแขก

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
weerapong.un@udru.ac.th
tel. 042211040-1630

นายมนตรี เพ็งพรหม

ฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
montree.pe@udru.ac.th
tel. 042211040-1737
Contact Us

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์

0-4221-1040-5618/p>

อีเมล

cpcenter@udru.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์
8:30 น. - 16:30 น.