อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพลเมืองในสุค Next Normal

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ แบบ New Normal และ Microsoft Teams Classroom

อ่านเพิ่มเติม